NKP Ležáky

Převedení NKP Ležáky do péče Památníku Lidice

Odkaz na webové stránky Památníku Lidice, do jehož péče byla Národní kulturní památka - Pietní území Ležáky v roce 2008 převedena, naleznete zde.

Dále na této stránce naleznete vysvětlení důvodů převodu Národní kulturní památky - Pietního území Ležáky do péče Památníku Lidice.

Na shromáždění k 65. výročí ležácké tragédie vyzval místopředseda Senátu Parlamentu ČR pan Petr Pithart k založení státní příspěvkové organizace Památník Ležáky, která by byla na stejné úrovni jako v roce 2000 založený Památník Lidice.

Další postup:

 1. Za účelem vyřešení systémového financování péče o Národní kulturní památku - Pietní území Ležáky (dále jen Ležáky) proběhlo dne 26. 9. 2007 zahajovací jednání na MK ČR za přítomnosti zástupců odpovědných institucí, tj. Pardubického kraje, obecního úřadu Miřetice, Národního památkového ústavu a MK ČR. K jednání byl přizván i ředitel Památníku Lidice.

  Byly konzultovány možné varianty řešení zejména s ohledem na vhodné systémové financování Ležáků;

  například ponechání péče o Ležáky Pardubickému kraji, převedení na Národní památkový ústav, péče o Ležáky některým muzeem v blízkosti Ležáků, vytvoření příspěvkové organizace NKP Ležáky, přičlenění Ležáků k Památníku Lidice apod.

  Zástupci MK (OMG, OPP) vycházeli ze stávajících možností MK ČR: problém financování údržby pietního území národní kulturní památky Ležáky nenáleží do kompetence OMG : nejde o ochranu movitého kulturního dědictví, ani muzejní problematiku. Finanční zajištění údržby pietního území národní kulturní památky souvisí s agendou spravovanou na MK odborem památkové péče. OPP ovšem nedisponuje dotačním titulem, kterým by bylo možné stávající problém systémově řešit, ani se specificky nezabývá koncepčním řešením památkově chráněných pietních území. Z uvedených důvodů a vzhledem k tématické příbuznosti s Lidicemi bylo na společném jednání 26. 9. 2007 doporučeno dále jednat o systémovém financování provozu a činnosti NKP Ležáky prostřednictvím Památníku Lidice (PL). Ani to však není bezproblémové řešení.

  Z tohoto jednání vzešel z MK ČR úkol pro vedení Památníku Lidice, zpracovat studii řešící jednu z možných variant, tj. začlenění NKP Ležáky do péče Památníku Lidice a předložit ji k projednání na Ministerstvu kultury ČR, řediteli OMG, v termínu do 16. 10. 2007.

 2. Dne 2. 10. 2007 se uskutečnilo jednání na obecním úřadu v Miřeticích, kterého se zúčastnila většina zastupitelů obce a vedoucí ležáckého muzea a zástupci vedení Památníku Lidice. Jednání byla rovněž přítomna zástupkyně Pardubického kraje a nezávislý odborník na údržbu zeleně. Cílem jednání bylo získat ucelené informace o stávající situaci Památníku Ležáky z hlediska jeho provozu, aktuálním stavu majetkových poměrů, rozpočtu na údržbu a provoz NKP, o stavu příprav na příští vzpomínkovou akci v Ležákách atd. Součástí jednání byla také zevrubná prohlídka pietního území a jednotlivých staveb za účelem zjištění technického stavu budov a pomníků a rovněž stavu zeleně.

  Z těchto poznatků, doplněných o některá další dílčí zjištění od odborníků v oblasti práva, daní a péče o zeleň, byla 12. 10. 2007 vypracována studie jako podkladový materiál pro jednání ve vedení MK ČR a následná jednání Ministerstva kultury ČR a obecního zastupitelstva obce Miřetice.

 3. V prosinci 2007 projednávalo Ministerstvo kultury ČR podkladový materiál, z něhož citujeme:

  Z hlediska své gesce OMG MK ČR pokládá navrhované řešení za systémové a vhodné. Rozhodně však není jediné možné. Problém rehabilitace památníků (ne však NKP a pietních území!), který patří do jeho agendy, koncepčně vyřešilo v minulých letech – viz Program „Rehabilitace památníků bojů za svobodu, nezávislost a demokracii“ - usnesení vlády ze dne 15. března 2000 č. 264, jehož součástí bylo i poskytnutí potřebných finančních prostředků pro léta 2000 – 2009 a jejich čerpání bylo sledováno investičním odborem MK.

  S přihlédnutím k uvedeným námitkám a k tomu, že pro další léta nelze počítat se zvyšováním  počtu památníků, či rozšiřováním provozu stávajících v gesci MK, opětovně vyvstává otázka systémového přístupu MK k podobě a utváření pietních území se statutem památkové ochrany, tedy k jejich koncepčnímu řešení a budoucímu směřování. To by se nabízelo samostatně zpracovat např. v nově připravovaném zákonu o památkové péči, příp. přípravě nového dotačního programu systematické péče státu o pietní území, jak zmiňuje OIAK.

 4. Dne 27. 5. 2008 vydává ministr kultury rozhodnutí č. 2/2008, kterým se mění a doplňuje zřizovací listina Památníku Lidice (č.j. 9261/2000) ze které, kromě jiného vyplývá, že:

  Od 1. června 2008 je posláním Památníku Lidice také péče o trvalé uchování vzpomínky na vyhlazení osady Ležáky a utrpení jejích občanů, kteří se dne 24. června 1942 stali obětí nacistického násilí za podporu odbojové činnosti, a péče o zachování jména osady Ležáky jako symbolu českého boje proti nacismu a obětí válečných zločinců

  Ve stejný den je ministrem kultury podepsáno i úplné znění zřizovací listiny Památníku Lidice s účinností od 1. 6. 2008.


Národní kulturní památka - Pietní území Ležáky,   telefon: +420 469 344 179,   e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz