NKP Ležáky

VÝVOJ PIETNÍHO ÚZEMÍ

1945 - 1951

Na místech vypálených domů byly nejdříve osazeny jednoduché kamenné pomníky se jmény rodin. Na úpatí kopce Zárubky byl vztyčen dřevěný kříž, obklopen černými smutečními prapory. V údolí meandru potoka Ležák byl osazen žulový pomník, krytý černým florem a obklopen věnci květin, pod ním dvě urny s popelem mrtvých z pardubického krematoria, po stranách planuly v žulových podstavcích dva řecké ohně. Dřevěná tribuna s řečništěm stála před pomníkem, na břehu potoka. Otvírala se východně k návrší na výjezdu z kotliny k Dachovu. Autory prvotního pietního konceptu byli architekti Brüx a Malínský. Jak dobové noviny uvedly, "vytvořili prostý, ale mohutně působící rámec".

Přípravné práce na úpravu pietního území spadají do let 1946 až 1948. Z roku 1946 – 47 pocházejí náčrty Ladislava Žáka a vize pietních úprav, skici, z nichž některé vznikly v říjnu roku 1946. Skici zachycují řešení západního a východního vstupu do pietního území, prezidentskou tribunu, velký monument s kaplí na vrchu Zárubce, náhrobek Švandova mlýna, řešení jednotlivých pomníků s Ležáky spojených osob, slavnostní tribunu se sousoším ležáckých mučedníků, pomníky vyvražděných rodin a zničených domů, pomníky parašutistů.

ilustrační foto V únoru roku 1948 Ladislav Žák rozkreslil v osmi výkresech projekt kaple, tzv. velkého památníku pro vrch Zárubku. Společnosti pro obnovu Lidic byl odevzdán detailní prováděcí projekt s výpisem materiálu a prací. Výška monumentu s podnoží dosahovala 22 metrů. Monumentální jednoduchou stavbou měla vrcholit ucelená symbolická koncepce pietních úprav území. Symbol kříže - symbol utrpení, opakující se duše nehmotného vzdušného kříže obklopená pozemsky hmotným světem. Vlivem celé řady okolností, které přinesla změna společenského klimatu v roce 1948 a vlivem celkové finanční náročnosti (resp. vlivem tehdejších ideologických a politicko-ekonomických priorit) se od výstavby kaple upustilo. Byly dokonce provedeny sondy, kvůli základům a statickým výpočtům a byl vysvěcen základní kámen kaple. Bez ohledu na umístění a kontext představuje kaple jeden z nejvýznamnějších Žákových architektonických návrhů vůbec, a to i ve světovém kontextu typologicky podobných staveb poválečné architektury. Proběhlo výběrové řízení na dodání náhrobků a práce. Od roku 1948 počala probíhat realizace. Byly tesány žulové náhrobky rodin, žulové obruby půdorysů zničených domů, náhrobky jednotlivcům.

V roce 1951 byla první etapa úprav pietního území téměř dokončena. Jako poslední se osazovaly památníky jednotlivců, kteří zemřeli v souvislosti s ležáckou tragedií. Původně byly mimo území ležácké kotliny a do pietního území byly z původních míst přeneseny až později. Otázkou zůstává vhodnost myšlenky pozdějšího přenesení pomníků jednotlivým obětem na svah poblíž ovocného sadu z okolní krajiny v rámci sjednocujících úprav. Později byl také obnoven rybník Ležák. Proběhly hrubé úpravy terénu. Součástí úprav mělo být i bronzové sousoší 9 postav. Návrh pražského prof. akad. sochaře Dvořáka zůstal pouze v sádrovém modelu nerealizován. V půdorysných stopách původních stavení byly vytvořeny náhrobky se jmény vyvražděných rodin. V jednoduché monumentální myšlence, se symbolikou prosekaného nehmotného kříže v žulovém bloku pomníků, byl vytvořen nadčasový formální a kompoziční základ pietního území. Bylo realizováno to nejcennější, architektonicky a umělecky nejhodnotnější co je v Ležákách dodnes. Dílo hluboké myšlenky, jednoduché a jednotné formy. Realizovaná myšlenka prokázala svoji nadčasovost a bez ohledu na pohnutky vyhlášení národní kulturní památky Ležáky je sama po stránce architektonické a sochařské ("výtvarné") de facto památkou.

1952 - 1954

V rámci decentralizace byla ukončena činnost společnosti pro obnovu Lidic (a Ležáků). Její úkoly přešly u Ležáků na KNV v Pardubicích. V lomu se ještě po válce pracovalo. Do 31. 12. 1954 byly operativním správcem a provozovatelem kamenolomu Československé státní silnice, od 1. 1. 1955 to byl Skutečský průmysl kamene. Stav území rozhodně neodpovídal jeho pietnímu charakteru.

V ležáckém lomu se dále pracuje. Na KNV v Pardubicích bylo jednáno o výstavbě školy, která měla původně stát v Miřeticích.

ilustrační foto Pietní území postrádá odpovídající údržbu, v lomu nadále probíhá těžba žuly. O tom, jak vypadaly Ležáky v roce 1954, informuje zpráva "Průzkum prostoru v Ležákách" odboru kultury Krajského národního výboru z 10. září. Podnětem k vytvoření pietního území byly připomínky občanů ke stavu památníku. Na základě místního šetření z 9. září 1954 bylo konstatováno, že "celý prostor není vůbec udržován. Jako opatření k odstranění tohoto stavu navrhoval odbor kultury vymezit na místě prostor, který bude trvale určen za nedotknutelné památné místo. Tento prostor oddělit rostlinným nebo jiným plotem, parkově jej upravit a okolní pozemky pak zemědělsky obhospodařovat.

Dopisem z 8. října 1954 byl "soudruh docent ak. arch. L. Žák, profesor akademie výtvarných umění", žádán o zapůjčení plánů na úpravu památníku v Ležákách. Odbor kultury rady Krajského národního výboru žádal, vzhledem k jednání o plánu údržby prostoru památníku v Ležákách, o zapůjčení projektu na úpravu tohoto památníku. Plán potřebuje odbor kultury zapůjčit "pro informaci o Vašich plánech na další úpravy celého prostoru a zaručuje se, že nijak jinak jich bez Vašeho svolení nepoužije".

1955 - 1989

ilustrační foto V území byla vyhlášena stavební uzávěra. Ministerstvo kultury rozhodlo, že pietní území nebude chráněno z titulu ochrany přírody, ale jako památka. KNV Pardubice žádalo po arch. Žákovi zapůjčení projektu, ten souhlasil a přislíbil další spolupráci. Byl požádán o zpracování zjednodušeného projektu. V létě zpracoval výkresy pro pietní území. Koncem roku odevzdal zjednodušený projekt úpravy.

V roce 1956 je prvně zmíněna myšlenka zřídit přímo v ležácké kotlině, v bývalém objektu strojovny, muzeum. Otázka má být vyřešena do konce roku. Vlekoucí se převod zapříčinil chátrání lomových (vesměs dřevěných) budov. Arch. Žák koresponduje s KNV v Pardubicích ohledně vlekoucího se vyrovnání honoráře za projekt Ležáky.

Poradní sbor pro architekturu a územní plánování doporučil v roce 1957 dokončení úprav pietního území dle arch. Žáka schválit. Žák byl jednání v Hlinsku přítomen. Byla provedena demolice (převážně dřevěných) provozních objektů dřívějšího lomu v Ležákách.

Počátkem roku 1958 přešla péče o pietní území z odboru pro místní hospodářství na odbor školství a kultury rady KNV Pardubice. V území neproběhly žádné úpravy. Po celý rok probíhala korespondence arch. Žáka s KNV Pardubice o vyrovnání honoráře za projekt Ležáky, koncem roku dostal částečné vyrovnání a dne 8. září obdržel KNV v Pardubicích Žákův kompletní přehled vyhotovené a oceněné projektové dokumentace.

ilustrační foto Připravuje se realizace monolitu pro ležáckou kotlinu (žulový jehlan měl být dodán z lomu Matula do konce roku 1959, kdy práce na jeho opracování byly před dokončením.) Koncem tohoto roku je určeno místo pro jeho osazení. Celý rok probíhaly ostré diskuze ohledně obsahu a výtvarné podoby nápisu na jehlanu. Probíhá dopisování Žáka s vlastivědným ústavem v Pardubicích o neplacení dozoru. Koncem roku Žák zasílá detailní plány jehlanu a okolních nádob řeckého ohně.

V zimě roku 1960 se jednalo o podobě vstupních útvarů. Na jaře byly vysazeny ovocné stromy u mlýna. Byla provedena výsadba stromů při hlavní skupině náhrobků. Obtok potoka kolem mlýna byl proveden pouze z části. V květnu byl v kotlině potoka vybetonován podstavec pod monolit. Dne 7. června bylo dokončeno jeho usazení, ale bez nápisů. Proběhly terénní úpravy při monolitu a provizorní osázení. Koncem září byly k monolitu dopraveny nádoby na řecké ohně. Rybník byl vypuštěn. Střídavě se pracovalo na hrázi a propustech. V červnu byl rybník opět napuštěn, ale u splavu hráz protékala. Hrobodomy byly po opětovném odstranění plevele květinově upraveny. V červnu byl do obrazců k náhrobkům podle arch. Žáka vysázen vřes, předtím již Salvia splendens. Podle Žáka byly v létě vysazeny některé modříny. Pro neshody organizací státní správy s Žákem při projektování a realizaci úprav v Ležákách bylo v prosinci na KNV rozhodnuto zadat projekt a dořešení státní projekční složce (Stavoprojektu) a ukončit spolupráci s arch. Žákem.

ilustrační foto Od ledna 1961 byl investorem ležáckých úprav odbor školství a kultury ONV Chrudim. Proběhlo zaměření území. Probíhaly drobné úpravy vlastní kotliny a okolí mlýna a rybníka. Stavoprojekt začal pracovat na projektu úprav Ležáků. Rokem 1961 končí účast arch. Žáka na úpravě pietního území v Ležákách. Žákovy vstupní útvary už nebyly dokončeny. Koncem roku byl požádán o dodání kopií jím vyhotovené kompletní projektové dokumentace. Tím byla fakticky ukončena první etapa výstavby pietního území.

Území bylo již vytyčeno a zaměřeno. 21. února 1962 byl KSSPPOP předán geometrický polohopisný plán vytyčení území Ležáky, 3. března byl podklad předán Krajskému projektovému ústavu. V roce 1962 byla definitivně ukončena spolupráce s doc. Žákem na úpravě pietního území. Druhá Žákova etapa úprav pietního území byla taktéž ukončena. Od tohoto roku se projektově věnoval území Stavoprojekt Hradec Králové, středisko Pardubice.

Z 16. dubna 1963 pochází záznam o posouzení projektové dokumentace na úpravu pietního území obce Ležáky. Bylo konstatováno, že projekt navázal na projekt doc. Žáka. Hlavní zásadou bylo jednak obnovení, jednak zachování typického charakteru kraje Vysočina, do níž Ležáky patří, se zřetelem na původní ráz kotliny. Respektovány byly požadavky komise při odboru školství a kultury ONV Chrudim. Bylo zopakováno, co bylo konkrétně řešeno z celkového generelu úprav území.

Každoročně vzrůstala činnost nebo snaha o činnost v území před pořádáním mírové manifestace. Kromě závazků, úklidu, dodělávek se bilancovalo a plánovalo. Tribuna při silnici byla v květnu z poloviny rozestavěna. Druhý vstupní útvar byl hotový, čekal na osazení. Osazena měla být kniha. Práce se však zastavily. V letech 1963 a 64 je nebylo z čeho financovat.

Dne 25. února 1965 napsal kameník – důchodce František Procházka z Miřetic prezidentu Československé republiky. Píše o nedůstojném umístění popela ležáckých obětí, který se podařilo pracovníkům pardubického krematoria zčásti zachránit. Uplynulo dvacet let od tragedie. Popel je prý stále prozatímně vystaven v bývalé strojovně žulového lomu. Ve vedlejší místnosti se podává občerstvení, včetně alkoholických nápojů. Dopis zmiňuje liknavost provádění a nedostatky úprav pietního území. Navíc za občerstvením do sousedství urny s popelem docházeli dělníci z okolí.

ilustrační foto V roce 1966 byl tudíž řešen objekt muzea. Ten byl umístěn do blízkosti opuštěného lomu. Muzeum bylo později bez větších změn postaveno tak, jak bylo zde projednáno a jak bylo řečeno v průvodní zprávě projektu. Restaurace s kapacitou 64-70 lidí, o půdorysu cca 10x25m, byla navržena do blízkosti rybníka. Vegetační úpravy se týkaly dokončení výsadeb u stávajících objektů a především zajištění výsadeb u nově navržených objektů. U rybníka se zmiňuje požadavek zrušení části nevhodného porostu včetně odstranění nevhodných smutečních vrb. Okolo zdroje vody – studánky měly být vysazeny jehličnany. Po roce 1966 se staly součástí pietního území obě jeho nejdiskutovanější stavby, nejdříve muzeum, pak restaurace.

V roce 1972 došlo v areálu pietního území k výstavbě chaty rybářského spolku u hráze nového rybníka. Dne 8. června proběhlo místní šetření. Dne 16. června 1972 se obrací Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Pardubicích k investičnímu odboru – útvaru územního plánu východočeského KNV se žádostí o prověření okolností za jakých došlo ke schválení výstavby chaty v památkovém areálu ze strany odboru výstavby ONV v Chrudimi. (Předtím byl totiž obnoven východně od Ležáků rybník ze soustavy původních ležáckých rybníků. Krásný a významný krajinotvorný prvek, o kterém se v souvislosti s Ležáky nemluví.)

Roku 1973 probíhalo jednání o novém mostu. Dne 8. června bylo v Pardubicích uskutečněno jednání nad skicou projektu nového mostu. Příjezdová komunikace k restauraci měla být opatřena živičným krytem a betonovou obrubou. Měla být opravena a zvětšena točka autobusů při výjezdu na Dřeveš. Spolu s mostem měla proběhnout úprava silnice do Dřeveše, Dachova a Miřetic. 26. 7. vyslovil odbor výstavby a územního plánování KNV se stavbou souhlas.

Silniční investorský útvar Vč. KNV Pardubice svolal dopisem z 19. 8. 1974 na den 4. 9. místní šetření ve věci "předání a převzetí rekonstrukce mostu v Ležákách".

Na základě objednávky ONV Chrudim z 21. 10. 1975 byla v červnu 1976 dopracována Stavoprojektem Pardubice studie "Pietní úprava obce Ležáky – konečné úpravy", kterou zpracoval Ing. K. Vaněk. Studie se týkala především cestní sítě a vegetačních úprav. Dokumentace navazovala na Studii řešení zvětšeného ochranného pásma území Ležáků, která byla zpracována roku 1972.

Usnesením vlády č. 70 ze dne 24. 2. 1978 byly národními kulturními památkami prohlášeny: Pietní území "Zámeček" v Pardubicích a Ležáky. Základní údaje a zdůvodnění: "Osada Ležáky, podobně jako Lidice, byla v době heydrichiády srovnána se zemí dne 24. 6. 1942. Všichni obyvatelé byli odvlečeni a popraveni spolu s hlavní skupinou parašutistů výsadku – Silver".

Od března 1981 bylo jednáno o pastevním areálu JZD Miřetice. Ten zasahoval do pietního území. Při svém návrhu umístilo JZD pastevní plochy přímo do prvního ochranného pásma, do vnitřního území Ležáků. Střediskem památkové péče byly pastevní plochy z prvního ochranného pásma vyloučeny. Pastviny se rozkládaly na území druhého a třetího ochranného pásma. Vzhledem k některým omezením byla tak původní plocha pastvišť z 221 ha zmenšena o 18,5 hektaru, které se nevhodně dotýkaly pietního území. Vzhledem k pietnímu území bylo požadováno, aby stabilní oplůtky byly dřevěné a za likvidovanou zeleň vysazena náhradní. Nepodařilo se zabránit částečné likvidaci "kamenných hrázek" – hraničních zídek poskládaných z kamenů na sucho vymezujících původní pozemky polí a jejich vlastníky.

Na zasedání komise pro dostavbu Ležáků dne 24. 2. 1982 bylo řečeno k výkupu pozemků, že není možné podle evidence Geodézie Chrudim zjistit všechny majitele uvedených pozemků a zvážit tak možnost vyhlášení za opuštěný majetek. Opravy v areálu, střecha tribuny a její obložení, byly zadány Okresnímu stavebnímu podniku. Byly zakoupeny růže a připraveny k jarní výsadbě. V zimě byla vyhotovena projektová dokumentace na sociální zařízení a byla předložena na KNV. Ministerstvo kultury mělo do konce pětiletky zajistit a financovat instalaci Sychrovy mozaiky a sousoší kamenické rodiny. Dál mělo být na příslušných místech jednáno o otázce pozemků a jejích převodu do státního vlastnictví.

Při místním šetření 4. května 1983 bylo v Ležákách zjištěno, že pastevní areál JZD Miřetice, nerespektoval ochranná pásma ani podmínky stanovené krajským památkovým střediskem. To se týkalo především prvního pásma, které bylo vyňato z pastvy a kde se nyní spásalo a byly zabetonované betonové ohradníky. Za restaurací byla černá skládka. Byla prováděna pouze běžná standardní údržba, která nestačila postihnout řadu nedostatků, které byly stále připomínány. V rámci revize hranic a památkových ochranných pásem NKP ve Východočeském kraji v roce 1983 proběhl i nový návrh hranic ochranného pásma NKP Ležáky.

Na základě záměru Ministerstva kultury ČSR, KNV východočeského kraje a ONV Chrudim z roku 1984 mělo dojít v 8. pětiletém plánu k dobudování Národního památníku obětem nacismu v Ležákách. "Tento záměr byl posouzen Ideovou radou MK CSR, zástupci východočeského kraje KNV a zástupci ONV Chrudim se závěrem, že dosud zpracované studie na úpravy území obce Ležáky neodpovídají současným požadavkům a je proto třeba provést rozbor současného stavu a dosud zpracovaných návrhů a vypracovat znovu architektonicko-urbanistickou studii pro dobudování památníku. Na základě tohoto záměru a objednávky odboru kultury Okresního národního výboru v Chrudimi přijala Umělecká komise ČFVU - Architektonická služba dne 12. 10. 1983 zpracování studie Národní kulturní památky Ležáky včetně revize stávající realizace, pro jejíž zpracování byly stanoveny dvě etapy: I. etapa - prosinec 1983 - rozbor a zhodnocení současného stavu, doplnění podkladů včetně fytocenologického rozboru území, II. etapa - září 1984 - vypracování studie." Tolik průvodní zpráva ze studie prof. Pechara a Tichého.

V roce 1985 pokračovalo schvalování a připomínkování studie úpravy pietního území. "Účelem úprav porostů dřevin je docílit průhledů z památníku na obelisk a na rybník, jako i uvolnit pohledy na jednotlivé pomníky. Zásah do porostu dřevin rovněž sleduje odstranění dřevin esteticky nehodnotných, především náletových a naopak prostorové uvolnění dřevin perspektivních." K odstranění bylo určeno 293 listnatých a 61 jehličnatých stromů. Zásahy se prováděly v souladu s novou "Studií úprav pietního území NKP Ležáky".

V zimním období 1986 proběhlo kácení dřevin. Poté byl areál brigádně upraven krajským památkovým střediskem Pardubice. Následně během roku provedl Okresní podnik Chrudim na vybraných místech založení trávníků a výsadby.

V únoru 1988 byl Stavoprojektem Pardubice dopracován jednostupňový projekt "Ležáky – národní památník, přístavba", zpracovali Ing. arch. L. Driml a Ing. arch. Klimeš. Na projektu se pracovalo i v roce 1987. Projekt řešil umístění Sychrovy mozaiky do přistavovaného muzea. S mozaikou přišel v roce 1984 arch. Pechar a arch. Tichy. Od roku 1985 bylo řešeno její umístění. V roce 1987 bylo rozhodnuto o tomto umístění. Součástí projektu byl i generel úprav celého pietního území.

Dne 14. 9. 1989 žádal ONV v Chrudimi včetně KNV o vydání stanoviska k přístavbě památníku v NKP Ležáky. "Na základě jednání ONV a ministerstva kultury bylo rozhodnuto, že v NKP Ležáky bude realizována mozaika prof. Sychry. Instalaci zajišťuje Ústředí uměleckých řemesel Praha." Hrubá stavba měla být dokončena koncem roku 1989, instalace mozaiky v průběhu prvního pololetí roku 1990. Jednostupňový projekt zpracoval Stavoprojekt Pardubice, Ing. arch. Driml. "Zároveň by do konce roku 1989 mělo být provedeno odclonění památníku od stávající restaurace, projekt a realizaci zajišťuje Dílo Hradec Králové."

1990 - 2005

Dne 22. 3. 1990 se v Miřeticích uskutečnil "aktiv" občanů, na kterém byli krajským památkovým střediskem seznámeni s dostavbou muzea a se stanoviskem NG Praha k instalaci mozaiky prof. Sychry, instalované do jeho interiéru. Námitky k dostavbě muzea a instalaci mozaiky nebyly. Problematické zůstalo vybudování výtvarně zpracované pohledové zdi, která měla částečně zakrýt sousední objekt restaurace. Bylo dohodnuto, že do 14 dnů sami občané rozhodnou, zda zeď bude či nebude postavena.

Starosta obce Včelákov František Janáček psal 3. 1. 1991 krajskému památkovému středisku do Pardubic. Jednalo se o žádost doplnění pomníku o jméno paní Františky Pelikánové z rodiny Šťulíkovy z mlýna. V době zatčení žila ve Včelákově. Byla umučená v souvislosti s ukrýváním člena výsadku 24. 2. 1942 v koncentračním táboře. Její jméno bylo vynecháno zřejmě z politických důvodů.

Vzhledem k restitučním nárokům restituentů prověřilo na žádost referátu kultury Okresního úřadu v Chrudimi MK ČR v roce 1992 rozsah území NKP Ležáky. V usnesení vlády ČSR ze dne 24. 2. 1978 č. 70 je NKP Ležáky uvedeno pouze jako jedno číslo katastrální – 1109 ve vlastnictví a správě ONV v Chrudimi. Vydání požadovaných pozemků Jaroslavu Černíkovi z Pardubic tedy nelze "podmiňovat přijetím zákonů upravujících správu a ochranu památek". Dotčené restituované pozemky nebyly prohlášeny NKP.

V roce 1993 se řešila privatizace restaurace. Zajímavý je v tomto ohledu dopis MK ČR z 27. 4. 1993 Janu Tomáškovi z Pardubic, ve kterém se uvádí: "Proti záměru privatizovat odprodejem stávající restauraci na území vyhlášené NKP Ležáky nemá ministerstvo kultury ČR zásadních námitek. Je však třeba počítat s tím, že při provozování restaurace, stavebních opravách i dalších zásazích je třeba zohlednit pietní charakter území. Vzhledem k tomu, že restaurace je situována v těsné blízkosti budovy Památníku, nebude možné počítat s umístěním reklam na její boční a zadní fasádu." Toto napsala PhDr. Jana Šálková, tehdy ředitelka odboru památkové péče MK ČR.

Dne 28. 4. 1995, na žádost Okresního úřadu Chrudim, vydal Památkový ústav v Pardubicích stanovisko, ve kterém doporučuje prohlášení pietního území Ležáky za nemovitou kulturní památku v rozsahu navržených hranic. Dne 5. 5. podal Okresní úřad Chrudim, referát kultury, na MK ČR návrh na prohlášení pietního území Ležáky za kulturní památku.

Na základě návrhu Okresního úřadu v Chrudimi ze dne 5. 5. 1995 prohlásilo dne 29. 5. 1996 MK ČR pietní území Ležáků za kulturní památku, v rozsahu parcel, které jsou uvedeny v příloze prohlášení. Součástí rozšířeného památkově chráněného pietního území se stala i dříve vyhlášená památka Pietní území Ležáky zapsaná pod rejstříkovým číslem 898.

Okresní úřad v Chrudimi, referát kultury, vydal dne 4. 3. 1997 rozhodnutí, kterým bylo vymezeno ochranné pásmo nemovité kulturní památky - pietní území Ležáky, zapsané v Seznamu nemovitých kulturních památek pod rejstříkovým číslem 898 a stanoveny podmínky jeho ochrany. Součástí rozhodnutí je mapa evidence nemovitostí se zákresem hranic ochranného pásma.

Dne 26. 8. 1998 vydal referát kultury Okresního úřadu v Chrudimi rozhodnutí ve věci úpravy a obnovy části pietního území Ležáky. Úřad považuje úpravu a obnovu na dotčených parcelách za přípustnou za podmínek uvedených již v odborném vyjádření památkového ústavu v Pardubicích. Správní orgán v odůvodnění sdělil, že veškeré práce uvedené ve výroku rozhodnutí jsou z hlediska státní památkové péče přípustné a žádoucí pro důstojnou prezentaci předmětné kulturní památky.

Jako dílčí část akce "Rekonstrukce pietního území Ležáky NKP", zpracovala v červnu 2002 Ing. Z. Baladová "zjednodušený projekt zeleně". Dne 25. 11. 2002 se k dokumentaci vyjádřil Státní ústav památkové péče v Praze. Uvádí se, že dokumentaci lze za dodržení uvedených podmínek akceptovat a že je nezbytné ji ve smyslu podmínek uvedených ve výroku dopracovat, neboť se spíše než o zjednodušený projekt jedná o záměr.

V rámci prací v areálu byl v roce 2003 zrušen bývalý monolit podia. Nacházel se v severní části území poblíž potoka. Byla obnovena původní mlýnská strouha – odtok z rybníka kolem bývalého mlýna. Odtok překlenul nový propustek.

Citace z podkladu Okresního úřadu v Chrudimi z roku 2005:

Navrhujeme zastavení veškerých prací souvisejících a vycházejících ze studie z roku 1997, včetně "zjednodušeného projektu zeleně" z roku 2002, dokud projektová dokumentace nebude skutečně odborně a ve svém celku posouzena. To se týká i jakýchkoli vegetačních zásahů a dosadeb, které nelze oddělovat od architektonického konceptu úprav. Je nezbytné prostor řešit jako celek. Není možné po 60-ti letých "zkušenostech" s formováním areálu postupovat stejně. Navíc Ležáky jsou a měly by být o něčem jiném, než se uvádí v posuzovaném zjednodušeném projektu i ve vyjádření. Většinou se začíná u "zeleně", protože je považována za nejsnadněji řešitelnou, pro všechny představuje neutrální problém, zásahy nikoho nebolí. To je (nejen) v případě Ležáků hluboký omyl. V celém utváření Ležáků se vždy začínalo od zeleně. Tento trend stále pokračuje a Ležáky stále vypadají, jak vypadají.Národní kulturní památka - Pietní území Ležáky,   telefon: +420 469 344 179,   e-mail: lezaky@lezaky-memorial.cz